Νέα κριτήρια για την χορήγηση υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές και επιχειρηματίες καθόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποκτά τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει την παραχώρηση κυπριακών διαβατηρίων για συλλογικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 12,5 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια: μη Κύπριος πολίτης, ο οποίος πληροί ένα εκ των οικονομικών κριτηρίων είτε προσωπικά, είτε μέσω εταιρείας / εταιρειών όπου συμμετέχει ως μέτοχος - αναλογικά με βάση το ποσοστό συμμετοχής του, είτε ως υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εταιρείας/ εταιρειών που πληροί ένα εκ των οικονομικών κριτηρίων δύναται να αιτηθεί για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ' εξαίρεση Πολιτογράφηση.

Σε περίπτωση υψηλόβαθμου διευθυντικού στελέχους εταιρειών, μπορεί να υποβάλει αίτηση, νοουμένου ότι το εν λόγω στέλεχος έχει τέτοια αμοιβή στην εν λόγω εταιρεία/ εταιρείες που να δημιουργεί φορολογικά έσοδα για τη Δημοκρατία της τάξης των 100,000 ευρώ τουλάχιστον για περίοδο τριετίας και νοουμένου ότι αυτή η φορολογία έχει ήδη πληρωθεί ή προπληρωθεί.

Ο αιτών θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία Πολιτογράφησης.

Επίσης, θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους τουλάχιστον 5,0 εκ. ευρώ ή να έχει προβεί σε αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών (π.χ. ομόλογα/ αξιόγραφα/ χρεόγραφα εγγεγραμμένα και εκδοθέντα στην Κυπριακή Δημοκρατία) ύψους τουλάχιστον 5,0 εκ. ευρώ.

Εναλλακτικά ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον 5,0 εκ. ευρώ για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία άλλων αναπτύξεων (οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής).

Επίσης, πρέπει να έχει προβεί σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον 5,0 εκ. ευρώ

Οι εν λόγω επιχειρήσεις ή εταιρείες θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο και να εργοδοτούν τουλάχιστον πέντε (5) υπηκόους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ακόμη πρέπει να έχει προσωπικές καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες ή καταθέσεις ιδιωτικών του εταιρειών ή καταπιστευμάτων (που είναι τελικός δικαιούχος ο ίδιος) στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον 5,0 εκ. ευρώ τακτής προθεσμίας τριών ετών.

Εξυπακούεται ότι ο αιτών πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης, το όνομα του δεν θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αιτητών πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.