Φρένο σε κατασχέσεις ακινήτων και κινητών για χρέη έως 500 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, αλλά και μικρότερα πρόστιμα στην εφορία περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου αυξάνεται το ακατάσχετο των μισθών και συντάξεων από τα 1.000 ευρώ που προβλέπεται σήμερα στα 1.500 ευρώ ενώ εφόσον ο οφειλέτης έχει χρέη μικρότερα των 500 ευρώ δεν θα κινδυνεύει από κατάσχεση ούτε των ακινήτων ή των κινητών περιουσιακών του στοιχείων.

Ειδικότερα, αν το ποσό του μισθού ή της σύνταξης είναι μεγαλύτερο από τα 1.500 ευρώ, επιτρέπεται να κατασχεθεί το 1/4 αυτού υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν είναι χαμηλότερο από τα 1.500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, περιορίζονται μετά από αίτησή τους. Για τις καταθέσεις ορίζεται ότι δεν ενεργοποιούνται κατασχέσεις για οφειλές έως 50 ευρώ.

Επιπλέον, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Ωστόσο για να εφαρμοστεί το ακατάσχετο έως του ποσού των 1.500 ευρώ στις καταθέσεις, απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.

Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός.

Μειώνονται τα πρόστιμα

Μειώνονται στα 250 έως και 500 ευρώ τα πρόστιμα ανάλογα με τα τηρούμενα βιβλία για τη μη έκδοση αποδείξεων ή μη υποβολή δηλώσεων από 1.000 έως 2.500 ευρώ που προέβλεπε ο τελευταίος φορολογικός νόμος και είχαν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπουν ότι θεσπίζεται πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Πρόστιμο 100 ευρώ θα καταβάλλεται επίσης και για κάθε άλλη παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Επίσης καθορίζεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία όταν δεν υποβάλλονται ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις ή δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, όταν δεν ανταποκρίνεται ο φορολογούμενος σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ή όταν δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή φορολογικά στοιχεία.

Το πρόστιμο των 2.500 ευρώ θα εξακολουθεί να ισχύει για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία όταν ο φορολογούμενος δεν συνεργάζεται με τις ελεγκτικές αρχές κατά τον φορολογικό έλεγχο, δεν έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο ή δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων. Τέλος, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, όταν υποβάλλονται εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων στην περίπτωση που αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα.

ΑΓΓ.ΚΙΛ.