Σε κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης 2013 (προ αποτελεσμάτων αναπροσαρμογής των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες) της Pasal ΑΕ Ανάπτυξης Ακινήτων έναντι ζημιών 1,8 εκατ. ευρώ της χρήσης 2012. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 15,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 25,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. 

Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ του 2012. Μείωση παρουσίασαν και τα λειτουργικά έξοδα που διαμορφώθηκαν σε 4,4 εκατ. ευρώ σαν αποτέλεσμα της πολιτικής για μείωση των δαπανών και το γεγονός ότι το 2012 ήταν αυξημένα λόγω διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων. 

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του έτους ανήλθε σε 146,6 εκατ. ευρώ έναντι 139,4 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2012. Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στις 31.12.2013 ανήλθε σε 151,0 εκατ. ευρώ και των συμμετοχών του σε 30,5 εκατ. ευρώ. 

Η Pasal, οι μετοχές της οποίας έχουν ενταχθεί με απόφαση του ΔΣ του ΧΑ στην κατηγορία της επιτήρησης, με στόχο τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης, έχει ήδη συμφωνήσει και προωθεί τις απαραίτητες ενέργειες για την πώληση ακινήτων.
Παράλληλα επιδιώκει την ενίσχυση των επιδόσεων του εμπορικού της κέντρου Athens Heart μέσω της βελτίωσης των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών και στοχευμένων προωθητικών ενεργειών. 

Η εταιρεία επίσης μελετά την αποδοτικότερη αξιοποίηση της επένδυσης στην Trastor ΑΕΕΑΠ, η οποία διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ιδίως μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ που τους δίνει καλύτερες προοπτικές για επενδύσεις και αναπτύξεις στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. 

Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας καταβάλλει συστηματική προσπάθεια για τον περιορισμό του λειτουργικού της κόστους.