Για την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης μεριμνά η διοίκηση της εταιρείας ΑΕΓΕΚ, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης. 

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2013 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού -17.434,81 χιλ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε -78.013,11 χιλ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής την 30.09.2013 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού -7.052,24 χιλ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 27.779,33 χιλ. ευρώ. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι όπως αποτυπώνεται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01-31.12.2013, η αιτία της μεταβολής σε αρνητικά των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΓΕΚ σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης, συνίσταται στη μεταβολή του τρόπου ενοποίησης της εταιρίας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ από τη μέθοδο της καθαρής θέσης στη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.