Στο ποσό των 745,7 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Centric Συμμετοχών ΑΕ το 2013, έναντι 504 εκατ. ευρώ το 2012, σημειώνοντας αύξηση 48%. 

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε 11,6 εκατ. ευρώ από 9,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 26,3%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 8,8%. 

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 18,3%. 

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ξεπέρασαν τα 47 εκατ. ευρώ ενώ ο σχετικός δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε στις 31/12/2013 στο 0,12.