Την ανάκαμψη της εταιρείας Συστήματα Μικροϋπολογιστών επιδιώκει η διοίκηση, μέσω της υλοποίησης συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές της, εφόσον αυτή επικυρωθεί από το Εφετείο και με την οποία ρυθμίζεται ή/και περιορίζεται το σύνολο των υποχρεώσεών της. 

Τα παραπάνω δηλώνει με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία, σημειώνοντας ότι την 29/3/2013 σύναψε συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της οι οποίοι εκπροσωπούν το 80,29% του συνόλου και το 100% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων. Η συμφωνία αυτή δεν επικυρώθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο και η εταιρεία έχει ασκήσει έφεση κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης, η οποία θα εκδικαστεί την 10/4/2014. 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» όπου μεταφέρθηκε στις 29/12/2011 με την από 28/12/2011 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι η εταιρεία υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του αρ. 99 του Ν. 3588/2007.