Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Mevaco διαμορφώθηκε σε 23,92 εκ.Ευρώ έναντι 31,43 εκ.Ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 23,88%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3,38 εκ.Ευρώ έναντι 6,13 εκ.Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας πτώση κατά 44,88%.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,90 εκ.Ευρώ έναντι 3,42 εκ.Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας πτώση κατά 44,46%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση σε κέρδη 384,43 χιλ. Ευρώ έναντι 1,84 εκ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας μείωση κατά 79,10%.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 20,55 χιλ.Ευρώ έναντι κερδών 1,39 εκ.Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας μείωση κατά 98,52%.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 17,69 εκ. Ευρώ έναντι 24,41 εκ.Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση 27,52%.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 2,62 εκ.Ευρώ έναντι 5,24 εκ.Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 50,05%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε1,46 εκ.Ευρώ έναντι3,06 εκ.Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας μείωση 52,30%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα270,63 χιλ.Ευρώ έναντι1,90 εκ.Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση 85,73%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για την Εταιρεία ανήλθαν σε ζημίες98,90 χιλ.Ευρώ έναντι κερδών1,45 εκ.Ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας μείωση 106,82%

Σημειώνεται ότι στην διαμόρφωση των αρνητικών αποτελεσμάτων μετά από φόρους της τρέχουσας χρήσης συνετέλεσε και η αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων λόγω μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 01.01.2013, από 20% σε 26%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4110/2013.

Πιο συγκεκριμένα και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις από την διόρθωση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας θα διαμορφώνονταν 232,85 χιλ. Ευρώ και 153,98 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα, έναντι 1,39 εκ. Ευρώ και 1,45 εκ. Ευρώ αντίστοιχα στην προηγούμενη χρήση.

Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας και τις ποσοστιαίες μεταβολές, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, θα πρέπει να τονισθεί ότι η χρήση 2013, συγκρινόμενη με την ιδιαίτερα θετική πορεία της προηγούμενης χρήσης, κατά την διάρκεια της οποίας επετεύχθησαν σημαντικές αυξήσεις τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των καθαρών κερδών, σε σημείο που να αποτελεί την αποδοτικότερη χρήση στην ιστορία της Εταιρείας και ως εκ τούτου η προηγούμενη χρήση έθεσε ιδιαίτερα και δυσανάλογα υψηλά τον πήχη για την συγκρισιμότητα των μεγεθών, επηρεάσθηκε έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το αρνητικό πρόσημο στην ποσοστιαία μεταβολή της κλειομένης χρήσεως 2013.

Η παρατηρούμενη μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται πέραν του γεγονότος που αναφέρθηκε ανωτέρω (ήτοι της εξαιρετικής πορείας της χρήσης 2012, στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και κυρίως στη σημαντική κάμψη των πωλήσεων της Εταιρείας στον κλάδο κατασκευής μεταλλικών μερών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω του δυσμενούς κλίματος που δημιουργήθηκε στην αγορά των φωτοβολταικών συστημάτων στην Ελλάδα εξαιτίας της νέας νομοθεσίας.

Η Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση σκοπεύει να αντισταθμίσει εν μέρει τις εν λόγω απώλειες με την είσοδό της σε νέες γεωγραφικές και προϊοντικές αγορές, εκμεταλλευομένη την ικανότητά της να εισέρχεται σε νέους τομείς λόγω της πολυσχιδούς παραγωγικής δυνατότητάς της και της ευελιξίας της, τονίζεται στην ανακοίνωση.