Ζημιές 50,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος εταιρειών Euromedica, τη χρήση 2013, έναντι ζημιών 55,2 εκατ. ευρώ, το 2012. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα χρήσης 2013 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτα έξοδα, ύψους 54,8 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε, στη χρήση 2013, στα 177,8 εκατ. ευρώ έναντι 209,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας πτώση κατά 15,1%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα μικτά αποτελέσματα του ομίλου ανήλθαν, το 2013, σε ζημιές 1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 56,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, κυρίως, λόγω των προβλέψεων, ύψους 40,8 εκατ. ευρώ, που σχηματίστηκαν για την κάλυψη ενδεχόμενης επιβάρυνσης από την εφαρμογή των διατάξεων για το clawback και το rebate από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν, στη χρήση του 2013, σε ζημιές 12,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 26,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες προβλέψεις, το EBITDA, το 2013, διαμορφώθηκε σε κέρδη 27,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,1%, σε σχέση με το 2012, απόρροια του σημαντικού περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και της διατήρησης ισχυρού μεριδίου αγοράς στη βάση της ευρείας γεωγραφικής διασποράς των μονάδων του ομίλου και της υψηλής εξειδίκευσης του προσωπικού.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν, στη χρήση 2013, σε ζημιές 59,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 51,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.