Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Χριστίνα Θεοφιλίδη ορίζεται «Γενικός ∆ιευθυντής και µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας, Επικεφαλής στο Household Lending Business». 

Παράλληλα θα ορισθεί και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και ∆ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυµη Εταιρεία». 

TAGS