Ενοποιημένες ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ποσού 59 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Σελόντα το 2013. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ζημίες οφείλονται στην μείωση των βιολογικών αποθεμάτων και σε μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα όπως η απομείωση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ποσού 13,4 εκατ. ευρώ, η απομείωση υπεραξίας ποσού 2,3 εκατ. ευρώ και έκτακτα γεγονότα όπως η απομείωση της αξίας επενδυτικών ακινήτων ποσού 1,1 εκατ. ευρώ. 

Τα αποτελέσματα EBITDA για τον όμιλο ήταν αρνητικά και διαμορφώθηκαν σε 40 εκατ. ευρώ από θετικά την προηγούμενη χρήση οπότε και διαμορφώθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ζημιές προέκυψαν κυρίως από την μείωση της αξίας των βιολογικών αποθεμάτων, που οφείλεται στην μικρότερη συνολική βιομάζα λόγω κλιματολογικών συνθηκών, θνησιμοτήτων και απωλειών καθώς και της χαμηλής απόδοσης των σιτηρεσίων (ιχθυοτροφών) λόγω των προβλημάτων στην αγορά πρώτων υλών των ιχθυοτροφών. 

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 14% στο ύψος των 130 εκατ. ευρώ με την αύξηση να οφείλεται: α) στην αύξηση του όγκου της πώλησης ιχθύων σε ποσοστό 6,2% φτάνοντας τους 21.160 τόνους, με αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 4,5%, β) στην αύξηση ποσοτήτων πώλησης γόνου κατά 13% με αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 7,4% και γ) στην αύξηση των πωλήσεων ιχθυοτροφών σε αξία κατά 48,7%. 

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, μετά τα αποτελέσματα της χρήσης, για την μητρική εταιρεία είναι αρνητικά και διαμορφώθηκαν σε 40,7 εκατ. ευρώ και του ομίλου επίσης αρνητικά σε 46,8 εκατ. ευρώ και 38,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας. Με την διαδικασία της αναδιοργάνωσης των δανείων, που ήδη σχεδιάζεται από κοινού με τις τράπεζες, την αναμενόμενη κερδοφορία της εταιρείας και άλλες ενέργειες που ήδη πραγματοποιούνται, η διοίκηση εκτιμά ότι θα πετύχει την κάλυψη των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. 

Οι ταμειακές ροές για τον όμιλο στην παρούσα χρήση ήταν θετικές και ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών 2,8 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2012. Η προσπάθεια της μείωσης του κόστους και η αύξηση των πωλήσεων, αποτελούν τους βασικούς λόγους βελτίωσης των ταμειακών ροών του ομίλου. 

Τα δάνεια του ομίλου ανήλθαν σε 195,6 εκατ. ευρώ ενώ αντίστοιχα της εταιρείας ανήλθαν σε 152,4 εκατ. ευρώ. Η διοίκησης της εταιρείας έχει συμφωνήσει με τις πιστώτριες τράπεζες για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των δανείων της εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι η διοίκηση του ομίλου, έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες προβλεπόταν στο μνημόνιο συναντίληψης, όπως την πρόσληψη ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας αποδοχής των τραπεζών για την διενέργεια Due Diligence επί των αποτελεσμάτων της και Independent Business Review (IBR) του επιχειρηματικού της σχεδίου καθώς και την τήρηση συγκεκριμένου ταμειακού προγράμματος, υπό την τακτική μηνιαία παρακολούθηση των τραπεζών και του χρονοδιαγράμματος των ενεργειών που απαιτούνται για την οριστικοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού.