Επενδύσεις πάνω στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και κερδοφόρα πορεία του, δύναται να πραγματοποιήσει ο όμιλος Σαράντη λόγω της υγιούς οικονομικής του θέσης, όπως δήλωσαν σήμερα εκπρόσωποι της διοίκησής του, στο πλαίσιο ετήσιας ενημέρωσης επενδυτών. 

Όπως αναφέρθηκε, η έμφαση της διοίκησης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών κατηγοριών του ομίλου, μέσω ανανέωσης και εμπλουτισμού του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων μέσω συνεργειών στην παραγωγή, στην εξεύρεση εξαγορών κερδοφόρων και αναγνωρισμένων προϊόντων ομοιογενούς χαρακτήρα και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού του ομίλου. 

Το 2013, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 8,97% στα 23,07 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 11,64% στα 19,38 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση κατά 27,75% φτάνοντας τα 15,53 εκατ. ευρώ από 12,15 εκατ. ευρώ το 2012. 

Οι πωλήσεις του ομίλου κατά το 2013 διαμορφώθηκαν στα 236,59 εκατ. ευρώ το 2013, ενισχυμένες κατά 0,25% σε σύγκριση με το 2012, υποστηριζόμενες από ένα σχετικά δυνατό τέταρτο τρίμηνο πωλήσεων και στην Ελλάδα αλλά και στις ξένες αγορές του Ομίλου. 

Κατά τη διάρκεια του 2013, οι χώρες του εξωτερικού, που αντιπροσωπεύουν το 64% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, ενισχύθηκαν κατά 2,17% στηρίζοντας τις συνολικές πωλήσεις και αντισταθμίζοντας την κατά 3% πτώση πωλήσεων της ελληνικής αγοράς, η οποία όμως είναι σημαντικά χαμηλότερη συγκριτικά με την κατά 9% συρρίκνωση πωλήσεων στο σύνολο του ελληνικού λιανεμπορίου. 

Ο Όμιλος Σαράντη, παρά το δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως αναφέρθηκε, απομόχλευσε περαιτέρω τα στοιχεία του ισολογισμού του, μειώνοντας τον συνολικό τραπεζικό δανεισμό κατά το 2013 κατά 35 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2012 ενώ η ρευστότητά του (net cash) αυξήθηκε στα 22 εκατ. ευρώ.