Τρεις ημέρες, από τις 7 μέχρι τις 9 Απριλίου - θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για τις νέες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωσή η τράπεζα.

Η τιμή διάθεσης για κάθε μία νέα μετοχή ορίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας, στις 28.03.2014, σε 1,70 ευρώ.

Η ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Η από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας (η απόφαση της οποίας εγκρίθηκε με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας), αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως 1,75 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 308.823.529,20 ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία (οι «νέες μετοχές») και με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και μέσω διάθεσης, η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η «Διεθνής Προσφορά»).

Ο αριθμός των νέων μετοχών έχει κατ' αρχήν επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως ακολούθως: α) ποσοστό 10% των νέων μετοχών, ήτοι 102.941.176 μετοχές, θα διατεθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και β) ποσοστό κατ' ελάχιστον 90% των νέων μετοχών, ήτοι κατ' ελάχιστον 926.470.588 μετοχές, θα διατεθεί μέσω της Διεθνούς Προσφοράς.

Σε περίπτωση ωστόσο μερικής κάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς, η Τράπεζα θα μεταφέρει τις υπολειπόμενες νέες μετοχές προς κάλυψη από τους επενδυτές της Διεθνούς Προσφοράς.

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014 μέχρι και την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014.

Τιμή διάθεσης

Η Τιμή Διάθεσης για κάθε μία νέα μετοχή ορίσθηκε από την, από 28.03.2014, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας σε 1,70 ευρώ.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της Δημόσιας Προσφοράς), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών.