Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ, από σήμερα 14 Απριλίου 2014, αποφάσισε η Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη λόγω του ότι η εταιρεία προέβη σε εκ νέου σύνταξη και δημοσιοποίηση της οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1-31.12.2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. 

Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία επιτήρησης.