Το 38% των δικτυακών τόπων εμπορίας ταξιδιών δεν τηρεί το ευρωπαϊκό καταναλωτικό Δίκαιο ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προαναγγέλλοντας ταυτοχρόνως τη λήψη μέτρων σε βάρος τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, το καλοκαίρι του 2013 οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ έλεγξαν σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής 552 δικτυακούς τόπους πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχειακής διαμονής, συμπεριλαμβανομένων δικτυακών τόπων εμπόρων και μεσαζόντων.

Στους 209 εξ αυτών εντοπίσθηκαν παρατυπίες και ελλείψεις αντίθετες προς την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία.Οι δικτυακοί τόποι ελέγχθηκαν για να προσδιοριστεί αν οι πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ήταν εύκολα προσβάσιμες· αν η τιμή αναφερόταν σε αρχικό στάδιο και συμπεριλάμβανε προαιρετικές επιπρόσθετες τιμολογήσεις· αν οι δικτυακοί τόποι παρείχαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες θα μπορούσαν να υποβληθούν ερωτήσεις και καταγγελίες· και για να διαπιστώσουν αν οι δικτυακοί τόποι κοινοποιούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από την αγορά και σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Τα κύρια προβλήματα που βρέθηκαν ήταν τα εξής:

-Έλλειψη υποχρεωτικών πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα του εμπόρου, ιδίως την ηλεκτρονική του διεύθυνση, πράγμα που στερεί τους καταναλωτές από έναν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας. 162 δικτυακοί τόποι (30%) δεν περιείχαν αυτές τις πληροφορίες.

-Έλλειψη σαφών οδηγιών για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών. 157 δικτυακοί τόποι (28 %) δεν παρείχαν τις εν λόγω πληροφορίες.

-Οι προαιρετικές επιπρόσθετες τιμολογήσεις, όπως το τέλος αποσκευών, το ασφαλιστικό τέλος, η προτεραιότητα επιβίβασης, δεν γίνονται με δυνατότητα επιλογής. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε σε 133 δικτυακούς τόπους (24%).

-Η συνολική τιμή της υπηρεσίας δεν αναφέρεται εκ των προτέρων, όταν εμφανίζονται στην οθόνη για πρώτη φορά τα κύρια στοιχεία της κράτησης. 112 δικτυακοί τόποι (20%) δεν παρείχαν τις εν λόγω πληροφορίες.

-Κατά την Επιτροπή για τους 209 δικτυακούς τόπους που εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται, συνεχίζονται σε εθνικό επίπεδο διοικητικές ή νομικές διαδικασίες. Επιπλέον, ορισμένες πρακτικές στον ταξιδιωτικό τομέα είναι υπό περαιτέρω αναθεώρηση, ώστε οι καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις σχετικές πληροφορίες και να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές.