Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013) καθώς και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 4.939.942,00 ευρώ (0,09 ευρώ ανά μετοχή) ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. 

Από την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2013 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 29.4.2014 (record date). 

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 5.5.2014, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. 

Επίσης, εγκρίθηκαν, η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2014 καθώς και η εκλογή της εταιρείας ΔΑΝΟΣ ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014, οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013 και οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014. 

Τέλος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την ματαίωση της αγοράς των ακινήτων της Ελευσίνας και του εμπορικού κέντρου Kosmopolis.