Μεταξύ 0,30 και 0,33 ευρώ ορίστηκε το εύρος τιμών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Eurobank. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank όρισε μεταξύ 0,30 και 0,33 ευρώ το εύρος τιμών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προσφέρονται στη δημόσια προσφορά για Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια της από 17 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση 2.864.000.000,10 Ευρώ μέσω (i) δημόσιας προσφοράς μέχρι και 954.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο κοινό στην Ελλάδα (στο εξής η «∆ημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης τουλάχιστον 8.592.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος (στο εξής η «∆ιεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη ∆ημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), η Eurobank και η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, η τελευταία υπό την ιδιότητα του κυρίου αναδόχου της ∆ημόσιας Προσφοράς, με την παρούσα ανακοινώνουν ότι το εύρος τιμών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά ορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Eurobank μεταξύ 0,30 και 0,33 Ευρώ ανά μετοχή, κατόπιν διαβούλευσης με τους γενικούς συντονιστές της ∆ιεθνούς Προσφοράς και τον κύριο ανάδοχο της ∆ημόσιας Προσφοράς. Το κατώτατο όριο του Εύρους, δηλαδή 0,30 Ευρώ, ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank και την ελάχιστη τιμή διάθεσης που όρισε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010».

TAGS