Σημαντικό περιορισμό του ρόλου του κράτους στην Οικονομία, διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε μία σειρά από τομείς όπως η εκπαίδευση, η Δικαιοσύνη, το φορολογικό σύστημα, την αγορά εργασίας και τη δημόσια διοίκηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το αναπτυξιακό πρότυπο με τον τίτλο «Ελλάδα 2021», το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Οικονομικών, Πάνος Τσακλόγου στο Euroworking Group.

Στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο προβλέπεται ο ριζικός περιορισμός της κρατικής παρέμβασης στη λειτουργία της οικονομίας. Όπως αναφέρεται, ο ρόλος του κράτους «θα είναι κυρίως επιτελικός, ρυθμιστικός και υποστηρικτικός, ενώ στον τομέα της παραγωγής θα περιοριστεί στην παραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών άμυνας και ασφάλειας».

Στο προσχέδιο περιλαμβάνονται προτάσεις πολιτικής «οριζοντίου» και «τομεακού» χαρακτήρα.

Οι πρώτες αναφέρονται στις θεσμικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, τμήματα των οποίων ήδη υλοποιούνται, όπως αναφέρει η έκθεση.

Κύριοι στόχοι των οριζόντιων πολιτικών είναι «η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η τόνωση της εξωστρέφειας η παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας».

Όπως αναφέρει η έκθεση, έμφαση δίδεται:

 • Στη βελτίωση δημοσιονομικών μεγεθών. Σύμφωνα με την έκθεση η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι «συνεχής, συνεπής και αδιάλειπτη».
 • Στο ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις. Προαναγγέλλεται μεταξύ άλλων απλοποίηση αδειοδοτικών διαδικασιών, αντιμετώπιση σύνθετων νομοθετικών διατάξεων και απομάκρυνση επενδυτικών εμποδίων, περιορισμός της γραφειοκρατίας, απλούστευση του φορολογικού συστήματος.
 • Στον περιορισμό του εθέμιτου ανταγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται στην έκθεση πως θα συνεχιστεί το πρόγραμμα απελευθέρωσης των αγορών και της εξάλειψης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
 • Στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Σύμφωνα με τη έκθεση ο ρυθμός των αποκρατικοποιήσεων επιταχύνεται, με στόχο την άντληση εσόδων. Παράλληλα «έχουν υιοθετηθεί νέες μεσοπρόθεσμες στρατηγικές για να συνοδεύσουν τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς πριν την ιδιωτικοποίηση».
 • Στη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου και την εξωστρέφεια. Σύμφωνα με την έκθεση αναδιοργανώνονται δομές και ανασχεδιάζονται λειτουργίες κάτω από τον Οργανισμό «Enterprise Greece». Αλλαγές έρχονται στους ελέγχους των τελωνείων, ενοποιούνται οι εισαγωγές και οι προ – τελωνειακές διαδικασίες σε ένα ενιαίο σύστημα μίας στάσης.
 • Στη φορολογική πολιτική. Προβλέπεται μείωση φόρων πρώτα στα κέρδη επιχειρήσεων και εν συνεχεία στην ενέργεια και στα φυσικά πρόσωπα, ενώ θα επιδιωχθούν δράσεις ελάφρυνσης σε ειδικές οικονομικές δραστηριότητες όπως η έρευνα και η καινοτομία.
 • Στην ευελιξία στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το σημείο γίνεται μία αναδρομή στις δράσεις που έχουν προωθηθεί, όπως η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η καταπολέμηση της μη δηλωμένης εργασίας και η προώθηση αποδοτικού συστήματος καθορισμού μισθών. Σε αυτό το πλαίσιο οι δράσεις για προώθηση της ευελιξίας και της ασφάλειας στην αγορά εργασίας θα συνεχιστούν.
 • Στην καινοτομία. Δημιουργείται νέο πλαίσιο, ενώ θεσμοθετείται ένας συντονιστής για θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας. Προωθούνται «θερμοκοιτίδες» επιχειρήσεων και στήριξη στη νεανική επιχειρηματικότητα.
 • Στη δημόσια διοίκηση. Θα υλοποιηθεί ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διοίκηση και τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, εισάγεται η ηλεκτρονική διοίκηση, ενοποιούνται οι λειτουργίες πληροφορικής προμηθειών και ελέγχου.
 • Στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Προωθείται η μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, και στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Στην καταπολέμηση διαφθοράς, και τη διαφάνεια. Ευθυγραμμίζεται το πλαίσιο κατά της διαφθοράς με το αντίστοιχο της διεθνούς κοινότητας και υλοποιείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατά της απάτης και της διαφθοράς. Οι προτεραιότητες σύμφωνα με το σχέδιο περιλαμβάνουν τη διαφάνεια, την ψηφιοποίηση, την απλοποίηση διαδικασιών.
 • Στην επιτάχυνση και βελτίωση της απονομής Δικαιοσύνης. Η μεταρρύθμιση, αναφέρει το σχέδιο υλοποιείται με συνέπεια, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των συμβάσεων,μ των κανόνων ανταγωνισμού και της αύξησης της αποδοτικότητας των δικαστηρίων.
 • Στην κοινωνική συνοχή. Εισάγεται το σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ενώ ειδική πρόνοια θα ληφθεί για τους ανέργους. Προτεραιότητα επίσης είναι η υποστήριξη των ανέργων με επέκταση των πολιτικών κατάρτισης και προσωρινής απασχόλησης. Στο σύστημα Υγείας, το βάρος μετατοπίζεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Οι εννέα πυλώνες της ανάπτυξης

Οι τομεακές πολιτικές αφορούν αφορούν τις παρεμβάσεις σε τομείς που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε διεθνές επίπεδο.

Συνοπτικά, το νέο αναπτυξιακό πρότυπο βασίζεται στην ενίσχυση των εξής εννέα πυλώνων:

 • Τουρισμός
 • Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
 • Ενέργεια
 • Διαμετακομιστικό εμπόριο & Συνδυασμένες μεταφορές
 • Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία
 • Βιομηχανία Φαρμάκων
 • Βιομηχανία
 • Ναυτιλία και συναφείς δραστηριότητες
 • Εμπορεύσιμες υπηρεσίες

Το σχέδιο για τη ρευστότητα

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη σημαντικών αποταμιεύσεων. Παράλληλα, αναφέρεται ότι καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια «έχει η προσέλκυση ιδιωτικών πόρων κυρίως από το εξωτερικό», ενώ, «στις παρούσες συνθήκες, ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η προσέλκυση ξένων, κυρίως άμεσων, αλλά και έμμεσων επενδύσεων στη χώρα».

Προστίθεται, ότι «οι βασικές δράσεις για την επίτευξη υψηλότερης αποτελεσματικότερης αποτελεσματικότητας περιλαμβάνουν:

 • Κινητοποίηση και απορρόφηση κεφαλαίων διαθέσιμα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως το τέλος του 2015.
 • Εμπροσθοβαρή και στοχευμένο σχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη νέα προγραμματική περίοδο.
 • Βελτιστοποίηση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB).

Τέλος, σημειώνεται ότι «ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη (IfG), που σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία, είναι σχεδιασμένος σε τρεις βασικούς άξονες δραστηριοποίησης: δανειοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, παροχή ιδίων κεφαλαίων ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ΜμΕ, δανειοδότηση υποδομών».

Πηγές του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι κατά το Euroworking Group, αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με σαφή προθυμία για την παροχή βοήθειας.

Σημειώνεται, ότι το σχέδιο, το οποίο βασίστηκε στις μελέτες που εκπόνησαν το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ και η McKinsey, οριστικοποιήθηκε στους βασικούς άξονές του την περασμένη Τρίτη, από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, τον σύμβουλο του πρωθυπουργό, Χρύσανθο Λαζαρίδη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται δε, να παρουσιαστεί αναλυτικά από τον κ. Στουρνάρα στο Eurogroup της 5ης Μαΐου.