Ξεμπλοκάρονται από σήμερα όλες οι αγοροπωλησίες ακίνητων, που παρέμεναν παγωμένες επί τέσσερις μήνες καθώς ανοίγει η εφαρμογή του υπουργείου Οικονομικών προκείμενου οι συμβολαιογράφοι να εκδίδουν ταυτότητα οφειλής για την πληρωμή του φόρου υπεραξίας. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έδωσε στη δημοσιότητα ο γγ Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 15% σε φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάζει από 01/01/2014 με αντάλλαγμα ακίνητη περιουσία. 

Ως τιμές κτήσης θεωρούνται αυτές που αναγράφονται στα συμβόλαια, ενώ αν δεν υπάρχει τιμή κτήσης τότε αυτή θα προκύπτει κατ' εκτίμηση με βάση έναν μαθηματικό τύπο. 

Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνεται το ακίνητο ή το ιδανικό μερίδιο αυτού, το εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή ιδανικό μερίδιο αυτού, καθώς και οι συμμετοχές οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία.

Κριτήριο για την επιβολή του φόρου υπεραξίας είναι το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία της μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας να μην συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν προκύπτει φόρος υπεραξίας εάν η μεταβίβαση διενεργείται από εργολάβους οικοδομών, από άτομα που διενεργούν συστηματικά πωλήσεις ακινήτων (μέσα στη διάρκεια δύο ετών τρεις και άνω πωλήσεις) ή ακόμη και σε περίπτωση μεμονωμένης ή συμπτωματικής πράξης που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, οπότε το εισόδημα που προκύπτει συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Παράλληλα, για την επιβολή του φόρου υπεραξίας, δεν ενδιαφέρει ο τρόπος απόκτησης της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή αν ανεγέρθηκε, αν αποκτήθηκε με χαριστική αιτία ή με οποιαδήποτε άλλη αιτία μετά την 1/1/1995.

Δεν θεωρούνται κτήσεις, οι πράξεις διανομής, σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, συνένωσης ακινήτων με ανταλλαγή, οι οποίες δεν επιφέρουν καμίας μορφής μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος.

Δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας (και ως εκ τούτου δεν επιβάλλεται σε αυτές φόρος υπεραξίας, η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής από τον εντολοδόχο. Δεν λογίζεται επίσης η μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία ακυρώνεται λόγω εικονικότητας σύμβαση μεταβίβασης ακινήτου. 

Τέλος δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις:

- Η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτηθέντων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης

- Η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων ή πράξη σύστασης ορίζοντας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή, δεν θεωρείται ότι υπάρχει μεταβίβαση, ακόμη και όταν συντρέχει διαφορά μεταξύ φυσικής και ιδανικής μερίδας.

Για οριστικά συμβόλαια που καταρτίζονται σε εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν υπογραφεί μέχρι 31/12/2013 και εντός δύο ετών από την κατάρτιση των προσυμφώνων, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάγονται σε φόρο υπεραξίας εφόσον και ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο σύνταξης των προσυμφώνων.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την εγκύκλιο