Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2013, προς ενίσχυση της κεφαλαιακής ρευστότητας της εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της AS Εμπορική- Βιομηχανική Εταιρεία Η/Υ & Παιχνιδιών ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Παράλληλα, οι μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας ενέκριναν τον ισολογισμό της 31.12.2013, των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. 

Τέλος εγκρίθηκαν οι αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του ΔΣ για το 2013 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ για το έτος 2014, ενώ εξελέγη τριμελής ελεγκτική επιτροπή σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν. 3693/2008, για νέα τριετή θητεία έως τις 30.04.2017.