Με ποσοστό 69,90% συμμετέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (ΤΧΣ) κατέχει 8.925.267.781 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 69,90 επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της τράπεζας. 

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των ανωτέρω μετοχών υπόκειται στους διαλαμβανομένους στο άρθρο 7α του ν. 3864/2010 περιορισμούς. 

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύονται 3.843.792.077 κοινές μετοχές της Alpha Bank. Ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους στον υπολογισμό των ποσοστών συμμετοχής τους βάσει του ν.3864/2010.