Ανακοίνωση για την κατανομή των νέων μετοχών εξέδωσε η Eurobank, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αυξάνεται κατά €2.771.612.903,10 και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), ενώ το συνολικό υπέρ το άρτιο ποσό ανέρχεται σε €92.387.097,00.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Eurobank σε ανακοίνωσή της, το σύνολο των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκε ως εξής:

Δημόσια Προσφορά: 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές.

Συγκεκριμένα, 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές (ή 30% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές, και 646.709.677 από τις Νέες Μετοχές (ή 70% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές.

Διεθνής Προσφορά: 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του συνόλου των Νέων Μετοχών, κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια και τη Διεθνή Προσφορά πριν από την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε €2.864.000.000,10.

Η συνολική ζήτηση από τις 18.925 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών, μετά τις απορρίψεις και των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 1.256.532.823 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις, βάσει της Τιμής Διάθεσης, κατανεμηθείσες 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές κατά 1,36 φορές.

Επίσης:

i) η ζήτηση από τις 18.843 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις ανήλθε σε 834.354.396 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες τελικώς στην κατηγορία αυτή 646.709.677 από τις Νέες
Μετοχές κατά 1,29 φορές περίπου,

ii) η ζήτηση από τις 82 αιτήσεις Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε 422.178.427 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές στην κατηγορία αυτή κατά 1,52 φορές περίπου.

Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 9.238.709.677 μετοχές.

TAGS