Την αποδέσμευση των εννιάμηνων εμπρόθεσμων καταθέσεων, που είχαν δεσμευθεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας τον Ιούλιο του 2013 και οι οποίες έληγαν στις 30 Απριλίου 2014, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η συγκεκριμένη απόφαση έχει ληφθεί μετά από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ειδικότερα, η τράπεζα προχώρησε στην αποδέσμευση των εννιαμήνων εμπρόθεσμων καταθέσεων ως ακολούθως:

- Ένα τρίτο (1/3) των καταθέσεων αποδεσμεύεται άμεσα και είναι διαθέσιμο σε τρεχούμενους λογαριασμούς των κατόχων τους.

- Ένα τρίτο (1/3) των καταθέσεων μετατρέπεται σε τρίμηνη εμπρόθεσμη κατάθεση που λήγει και αποδεσμεύεται αυτόματα στις 31 Ιουλίου 2014.

- Ένα τρίτο (1/3) των καταθέσεων μετατρέπεται σε εξάμηνη εμπρόθεσμη κατάθεση που λήγει και αποδεσμεύεται αυτόματα στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Επισημαίνεται ότι τα αποδεσμευμένα ποσά θα υπόκεινται στα γενικά περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στο τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθοριστικοί παράγοντες στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης ήταν η βελτίωση της ρευστότητας της Τράπεζας και οι συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες της Τράπεζας για βελτίωση της ρευστότητάς της μέσω απομόχλευσης.