Στις 26 Μαΐου ορίστηκε η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος για τους μετόχους της εταιρείας Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μικτό μέρισμα για τη χρήση 2013 ανέρχεται σε 0,160 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό μέρισμα σε 0,144 ευρώ ανά μετοχή. 

Σημειώνεται ότι το μικτό μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 1.055.638,46 ευρώ από κέρδη χρήσης 2013 και προηγούμενης χρήσης 2012, το οποίο ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (με την επιφύλαξη των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας), καθώς και από αφορολόγητο αποθεματικό με βάση τον ν.4172/2013 ποσού 14.725,39 ευρώ. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 964.800,00 ευρώ ή 0,144 ευρώ ανά μετοχή. 

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, ορίστηκε η 26/05/2014. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2013, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την 28/05/2014 (Record Date). 

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 03 Iουνίου 2014 από την πληρώτρια Τράπεζα- EFG Eurobank Ergasias A.E