Να μην παραχωρηθεί η ελεγκτική αρμοδιότητα σε ιδιώτες ζητά η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στη γνωμοδότησή της για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας».
 
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι ο έλεγχος θα πρέπει να ασκείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών. Η παροχή της ελεγκτικής δυνατότητας σε ιδιωτικούς φορείς κρίνεται ιδιαίτερα παρακινδυνευμένη. Τη στιγμή που η διαδικασία πιστοποίησης αποδίδεται σε ιδιωτικούς φορείς είναι ορθό η διαδικασία του ελέγχου να παραμείνει ως αρμοδιότητα του κράτους.
 
Ακόμη εκτιμά ότι το υπό αξιολόγηση σχέδιο νόμου καθορίζει το γενικό θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για την ίδρυση, αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων, χωρίς να υπεισέρχεται στον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων για κάθε Ομάδα οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στο Πεδίο Εφαρμογής του. Εξίσου αόριστα αναφέρεται και στις κατηγορίες εκείνων των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται με διακριτό τρόπο.

Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι τα προαναφερόμενα, σε συνδυασμό και με την συχνή αναφορά σε όρους όπως ‘δημόσιο συμφέρον' ή και ‘σπάνιος πόρος' χωρίς περαιτέρω επεξήγηση σε πολλά σημεία του νομοσχεδίου, μεταθέτουν στο μέλλον τον ακριβή καθορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας, μη καθιστώντας σαφές στο παρόν στάδιο το εάν και σε ποιους αφορά η προτεινόμενη απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.
 
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι όλες οι περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων και προσφυγών θα πρέπει να κρίνονται εντός του σαφώς προσδιορισμένου χρονικού διαστήματος και δεν θα πρέπει η μη έκδοση απόφασης να εκλαμβάνεται ως απόρριψη της ένστασης/προσφυγής, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκδίδεται τελική αιτιολογημένη απόφαση (θετική ή αρνητική) την οποία να έχει στην κατοχή του ο επιχειρηματίας.
Θετικά αξιολογείται η υποχρεωτική χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Σχ/Ν.
 
Η ΟΚΕ αξιολογεί θετικά την αυστηροποίηση των ποινών επισημαίνοντας ότι θα πρέπει άμεσα να κατηγοριοποιηθούν οι παραβάσεις και να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένο ύψος προστίμου και τονίζει την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες Υ.Α. και Π.Δ., ώστε το νομοσχέδιο να καταστεί εφαρμόσιμο.

Αξιολογεί θετικά τις ρυθμίσεις για τους Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων, επισημαίνοντας όμως, ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί η διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα να συνιστώνται στους ΟΥΔ Ελεύθερες Ζώνες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τέτοιων Ζωνών εφαρμόζονται δυσμενέστατοι εργασιακοί όροι.
 
Επίσης, αξιολογεί θετικά την ρύθμιση που επιτρέπει την εμπλοκή ιδιωτικών φορέων στην αδειοδοτική διαδικασία καθώς θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης. Τέλος, η ΟΚΕ εκφράζει την αντίθεση της στην αποδυνάμωση των κλαδικών συμβάσεων και στη υπερίσχυση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, ασχέτως αν περιλαμβάνουν όρους που αποκλίνουν από αυτούς της κλαδικής, όπως αναφέρεται στην Προσθήκη-Τροπολογία με τίτλο «Ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων στην ναυτική εργασία».