Στις 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

-Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από 1-1-2013 έως 31-12-2013, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

-Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης (1/1/2013 - 31/12/2013).
Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013.

- Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

- Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2014.
Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.

- Ορισμός των ανεξάρτητων Μελών του Δ.Σ. (άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας).
Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του ν. 3693/2008).

- Διάφορες Ανακοινώσεις.

TAGS