Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Βουλγαρίας (ΑΕΠ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε σε 15,918 δισ. λέβα (8,139 δισ. ευρώ) σε ονομαστικούς όρους, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 και κατά 0,2%, έναντι προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, που δημοσίευσε σήμερα η βουλγαρική στατιστική υπηρεσία.

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των οικονομικών δραστηριοτήτων της Βουλγαρίας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, ανήλθε σε 13,586 δισ. λέβα (6,946 δισ. ευρώ), αυξημένη κατά 1,8% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2013 και κατά 0,3% έναντι του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Σε ετήσια βάση, η ΑΠΑ της βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 3,4% και των υπηρεσιών κατά 1,2%, ενώ της γεωργίας συρρικνώθηκε κατά 0,4%. Το πρώτο τρίμηνο του 2014 ο τομέας των υπηρεσιών συνεισέφερε σε ποσοστό 64,5% της συνολικής ΑΠΑ, η βιομηχανία σε ποσοστό 32,6% και η γεωργία σε ποσοστό 2,9%.

Η τελική κατανάλωση ανήλθε κατά την εξεταζόμενη περίοδο σε 14,505 δισ. λέβα (7,416 δισ. ευρώ) και ήταν ισοδύναμη με το 91,1% του τριμηνιαίου ΑΕΠ. Αντίστοιχα οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου διαμορφώθηκαν σε 2,886 δισ. λέβα (1,475 δισ. ευρώ), που αποτελούν το 18,1% του ΑΕΠ.

Η εκτίμηση του ΑΕΠ βάση της τελικής δαπάνης δείχνει ότι η αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2014 προήλθε από τις αυξήσεις -σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2013- της ατομικής κατανάλωσης κατά 2%, του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά 3,2% και της συνολικής κατανάλωσης κατά 1,5%. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013 οι αυξήσεις ήταν 1,4%, 0,8% και 0,3% αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε το τριμηνιαίο ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου της χώρας, καθώς, σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,7% και οι εισαγωγές κατά 5,1%.