Η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Intracom Holdings ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του 49% της Intracom Telecom, έναντι συνολικής ωφέλειας της εταιρείας ποσού 47 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε.

Ομόφωνα επίσης, η γενική συνέλευση ενέκρινε κάθε ενέργεια και πράξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Intracom Holdings που συμμετείχαν κατά τις διαπραγματεύσεις με τους αγοραστές προς τον σκοπό υλοποίησης της παραπάνω συμφωνίας και συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι στη γενική συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 51 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 51.827.907 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 133.025.996, ήτοι το 38,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Intracom Holdings.

TAGS