Στη ριζική αναδιάρθρωση όλων των τμημάτων της επιχείρησης προχώρησε η διοίκηση της Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν Profil ΑΕ, για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως αποτέλεσμα την υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία επιτήρησης, όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μεταφέρθηκε στην κατηγορία επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 11.09.2013, σύμφωνα με την από 05.04.2013 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, σε εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του ΧΑ, επειδή οι λογιστικές ζημιές της χρήσης που έληξε στις 31.12.2012 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της εταιρείας. 

Η ανασυγκρότηση, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του 2013, είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών. 

Ειδικότερα σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 49% (σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2013). Επίσης, θετικό μικτό αποτέλεσμα πέτυχε η εταιρεία για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια (από το α' τρίμηνο του 2011). 

Η διαμόρφωση θετικού μικτού αποτελέσματος οφείλεται στην αύξηση της παραγωγικότητας που επιτεύχθηκε σταδιακά μέσα στο 2013, χάρη στη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγής. Συνεχίστηκε επίσης η αύξηση των πωλήσεων η οποία ξεκίνησε από το β' εξάμηνο του 2013 και επικεντρώνεται στη διεύρυνση του πελατολογίου και την ανάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. 

Ο συνδυασμός των αυξημένων πωλήσεων και του θετικού μικτού αποτελέσματος με τη μείωση των εξόδων διοίκησης (-25%) και διάθεσης (-10%), είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του αποτελέσματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε οριακά αρνητικό επίπεδο (-80 χιλ. ευρώ). Η αντίστοιχη ζημία το α' τρίμηνο του 2013 ανερχόταν σε 395.000 ευρώ και το α' τρίμηνο του 2012 σε 751.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει ότι επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι τής αναδιοργάνωσης και εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση στο άμεσο μέλλον. Προσδοκά επίσης στις ευνοϊκότερες συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά με το τέλος της ύφεσης, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερα ο στόχος για πλήρη ανάκαμψη της εταιρείας.