Στα 15,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι 9,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 11% (10,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. ευρώ) λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχόμενα από νέες επενδύσεις. 

Τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 10% (2,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης των ταμειακών διαθεσίμων προερχόμενα κυρίως από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου 2014. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 17% (0,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ) λόγω της αποπληρωμής μέρους δανειακών υποχρεώσεων. 

Τα κέρδη του ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, που προήλθαν από την απόκτηση δύο ακινήτων για αποθηκευτική χρήση στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου στις 6 και 20 Μαρτίου 2014 αντίστοιχα. Το καταβληθέν τίμημα για την απόκτηση των ακινήτων ανήλθε στο συνολικό ποσό των 14,2 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων ύψους 0,1 εκατ. ευρώ) ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση που διενήργησαν ανεξάρτητοι εκτιμητές, οι εκτιμηθείσες αξίες των ακινήτων ανέρχονται στα 18,5 εκατ. ευρώ. 

Τα έξοδα φόρων επί των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 25% (1 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ) λόγω της μεταβολής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το εν λόγω κονδύλι στην τρέχουσα περίοδο αφορά πρόβλεψη, η οποία θα οριστικοποιηθεί με την καταβολή του φόρου. 

Στις 31 Ιανουαρίου 2014, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με ποσοστό κάλυψης 100%. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 85,75 εκατ. ευρώ με την έκδοση 40.260.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και προέκυψε συνολική υπέρ το άρτιο αξία ποσού 107,49 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε ποσό 3 εκατ. ευρώ. 

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Cloud Hellas Κτηματική ΑΕ, οριστικοποιήθηκε η αρνητική υπεραξία στο ποσό των 13,3 εκατ. ευρώ, εκ του οποίου ποσό 1,3 εκατ. ευρώ αφορά την τρέχουσα περίοδο.

TAGS