Πρόστιμα ύψους 33.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην «ALPHA BANK», ως καθολικής διαδόχου της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ», για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από την τελευταία, αναφορικά με την προσυμβατική ενημέρωση των επενδυτών.

-Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως καθολικής διαδόχου της «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» η οποία ενεργώντας ως αντιπρόσωπος θυγατρικής ΑΕΔΑΚ, δεν τήρησε τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων αλλοδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων πελατών της.

-Την επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στην εταιρεία «FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED», για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής συμμετοχής της στην εταιρεία, «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΣΗΣ».

-Την επιβολή προστίμου 4.500 ευρώ στην κ. Ευαγγελία Λούλη, μέτοχο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ», για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία.

-Την επιβολή προστίμου 1.500 ευρώ στην κ. Ολγα Μάνου, μέτοχο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ», για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση μεταβολής συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία.

-Την επιβολή προστίμου 1.500 στην εταιρεία «L.L.I EUROMILLS GROUP GMBH», μέτοχο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ», για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση μεταβολής συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία

Τέλος, η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΣΤΟΚ ΡΕΙΤ Α.Ε.Ε.Δ.», με έδρα την Καλλιθέα.