Στα πλαίσια της σημερινής εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Attica Bank για την ενημέρωση των οικονομικών αναλυτών, ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ιωάννης Γαμβρίλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Γκίκας Μάναλης και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης τόνισαν,  «η Attica Bank θα τα καταφέρει και πάλι και θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της». 

Επεσήμαναν δε ότι, «στόχος είναι ο βασικός μέτοχος ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, να πλαισιωθεί τόσο από στρατηγικό επενδυτή καθώς και από επενδυτές από την ελεύθερη αγορά»

Τα  στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων, είναι τα τα παρακάτω: 

Στοιχεία χρήσης 2013 -  Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα

Παρά τη ζημιογόνο χρήση (το 2013 ζημιές μετά από φόρους 112.3 εκ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση) πρέπει να τονιστούν οι εξής θετικές εξελίξεις για την Τράπεζα:

  • Ετήσια αύξηση καταθέσεων: 13,5% 

  • Ετήσια αύξηση καθαρών επιτοκιακών εσόδων: +9,9%
  • Ετήσια αύξηση δανείων: + 3,7%
  • Ετήσια αύξηση ενεργητικού: + 4%
  • Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Tier I : 11,4%
  • Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας: 12%
  • Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, Δεκ. 2013: 26,6% . Αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος:  περίπου 31,7% 

  • Δείκτης δανεισμού από ΕΚΤ και ELA (% του Ενεργητικού): 3,69%. 

Λοιπά ποιοτικά στοιχεία

  • Επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση
  • Συνέχιση της συνετής πολιτικής δημιουργίας προβλέψεων για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (αύξηση σωρευμένων προβλέψεων κατά 20,6% σε ετήσια βάση)