Η Moody's Investor Service εκτιμά ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κροατίας με "Ba1" παραμένει υπό αίρεση, εξαιτίας των επιπτώσεων της ύφεσης και της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών, ωστόσο θεωρεί ότι η ένταξη της χώρας στην ΕΕ δύναται να αναζωογονήσει τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης δημοσίευσε χθες μία έκθεση, η οποία έχει χαρακτήρα ενημέρωσης των τρεχουσών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές και όχι βαθμολόγησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Moody's τον περασμένο Μάρτιο είχε προσδώσει αρνητική προοπτική (negative outlook) στην αξιολόγηση της Κροατίας με "Ba1", η οποία αντικατοπτριζόταν στη συνεχιζόμενη βραδύτητα ανάκαμψης της οικονομίας της, έπειτα από αρκετά χρόνια ύφεσης, επιδεινούμενη και από τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας και την απομόχλευση.

Η Moody's αναφέρει στην έκθεσή της πως αυτή η καθυστέρηση στην ανάκαμψη εμποδίζει τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης, διατηρώντας τις μετρήσεις για το χρέος ασθενέστερες σε σχέση με την οριζόντια προοπτική άλλων οικονομιών με την βαθμολογία "Ba".

Σύμφωνα με τον οίκο, μία υποβάθμιση της αξιολόγησης της χώρας είναι πιθανή, στη βάση των εκτιμήσεων για επιδείνωση των μετρήσεων που αφορούν τα δημοσιονομικά, την ανάπτυξη και την εξωτερική αστάθεια της Κροατίας. "Περαιτέρω, το υψηλό εξωτερικό χρέος της Κροατίας, που εκτιμάται πάνω από το 100% του ΑΕΠ, αυξάνει την έκθεσή της σε συγκυριακό κίνδυνο (event risk). Ο κίνδυνος, ωστόσο, μετριάζεται από τη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Κροατίας σε ένα πλεόνασμα 1,2% του ΑΕΠ το 2013, έναντι ελλείμματος 8,7% το 2008, καθώς και από τα συναλλαγματικά αποθέματα ύψους περίπου 17 δισ. δολαρίων, τα οποία παρέχουν ένα είδος προστασίας έναντι της παγκόσμιας οικονομικής μεταβλητότητας" αναφέρεται στην έκθεση.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έκθεση, η αξιολόγηση της Κροατίας με "Ba1" υποστηρίζεται από την υψηλή θεσμική ισχύ, όπως αυτή καταδεικνύεται από τις αποδόσεις της στους σχετικούς δείκτες διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ επωφελείται και από το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα στη χώρα- έναντι των χωρών με αντίστοιχη βαθμολογία, το οποίο αντικατοπτρίζεται στον δείκτη εγχώριας αποταμίευσης.

Οι εξαγωγές και η ανάπτυξη της Κροατίας επλήγησαν από την έξοδο της χώρας από τη συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), με την ένταξή της στην ΕΕ το 2013. Ωστόσο, βάσει της εμπειρίας από προηγούμενες νεοεισερχόμενες στην ΕΕ χώρες, η Moody's αναμένει ότι η Κροατία θα κερδίσει μελλοντικά ένα μερίδιο αγοράς εντός της ΕΕ. Επιπλέον, αν η πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ οδηγήσει σε αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της ανάπτυξης κατά τα επόμενα δύο με τρία χρόνια.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά, επίσης, ότι η διευκόλυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης μέσω των θεσμικών μηχανισμών της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της ΕΕ, θα μπορούσε να βελτιώσει τους δείκτες του κυβερνητικού χρέους από τα τρέχοντα επίπεδα, μέσα στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια.

Η έκθεση της Moody's καταλήγει με το συμπέρασμα, ότι η αξιολόγηση της Κροατίας θα μπορούσε να επιστρέψει σε σταθερή προοπτική (stable outlook) εφόσον υπάρξουν στον ορίζοντα σημάδια για μία παρατεταμένη οικονομική ανάκαμψη, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικά χαμηλότερους δείκτες δημοσιονομικών ελλειμμάτων και δημόσιου χρέους.