Στο ποσό των 5,02 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Mevaco Μεταλλουργική στο πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι 6,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μειωμένος κατά 27,35%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 479,29 χιλ. ευρώ έναντι 1.135,09 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση κατά 57,78%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 101,84 χιλ. ευρώ έναντι 662,38 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σημειώνοντας μείωση κατά 84,63%.

Τ αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 305,29 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 266,51 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο ανήλθαν σε ζημίες 236,53 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 21,47 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2013.

Όσον αφορά στη μητρική, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,55 εκατ. ευρώ έναντι 5,75 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση μειωμένος κατά 37,94%.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 375,09 χιλ. ευρώ έναντι 1.096,39 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2013, παρουσιάζοντας μείωση 65,79%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 24,59 χιλ. ευρώ έναντι 707,94 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σημειώνοντας μείωση κατά 96,53%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 305,62 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 400,65 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους για την εταιρεία ανήλθαν σε ζημίες 235,01 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 33,00 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2013.