Σε 11,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Έλαστρον Χαλυβουργικά Προϊόντα στο πρώτο τρίμηνο του 2014 από 12,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 1,1 εκατ. ευρώ (ή 9,7% επί των πωλήσεων) έναντι 1,2 εκατ. ευρώ (ή 10,0% επί των πωλήσεων) στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,06 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες 0,07 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δίχως την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του ομίλου από την έκτακτη μείωση των εσόδων του τομέα των φωτοβολταϊκών, το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA θα ανέρχονταν σε κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 11,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 1,0 εκατ. ευρώ (ή 8,6% επί των πωλήσεων) έναντι 1,1 εκατ. ευρώ (ή 9,2% επί των πωλήσεων) το 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα και ανήλθαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους παρουσίασαν βελτίωση και ανήλθαν σε ζημίες 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανέκαμψαν αισθητά και περιορίστηκαν σε ζημίες 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.