Σε 22,16 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον ΑΕΒΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι 22,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2013 σημειώνοντας μείωση 2,33%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 15,75 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2014 από 16,45 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση κατά 4,20%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2014, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο τόσο στην εταιρεία με 15,16% όσο και στον Όμιλο Έλτον με 15,78% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2013 ήταν 16,10% στην εταιρεία και 15,92% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 1,59 εκατ. ευρώ από 1,68 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 5,31%.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,10 εκατ. ευρώ από 1,23 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 9,89%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής ανήλθαν σε 824.000 ευρώ από 984.000 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 16,22%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου ανήλθαν σε 1,18 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,73% έναντι των 1,31 εκατ. ευρώ που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του 2013.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 648.000 ευρώ από 824.000 ευρώ σημειώνοντας μείωση 21,38%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου ανήλθαν σε 941.000 ευρώ από 1,096 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 14,21%.