Σε 1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από μισθώματα της Trastor ΑΕΕ Ακίνητης Περιουσίας στο πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι 1,2 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2013. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση (12,8%) οφείλεται στην αναδιαπραγμάτευση του ύψους των ενοικίων με τους υφιστάμενους μισθωτές. 

Τα κεφάλαια από την επιχειρηματική λειτουργία (Funds From Operations) του τριμήνου ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ για το 2013. 

Η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων την 31.03.2014 ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ χωρίς μεταβολή από την 31.12.2013.
Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,8 εκατ. ευρώ του περυσινού τριμήνου.
Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων ανήλθαν σε 314.000 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 13,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013. 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια στις 31.03.2014 ανέρχονται σε 7,5 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 6,2 εκατ. ευρώ.
Η εσωτερική αξία (NAV) της εταιρείας την 31.03.2014 ήταν 79,5 εκατ. ευρώ ή 1,45 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1,44 ευρώ ανά μετοχή στις 31.12.2013. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία έχει σαν στρατηγική την διατήρηση της κερδοφορίας της σε μακροχρόνιο ορίζοντα, στηριζόμενη στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου της και την περαιτέρω ανάπτυξη του , ώστε να έχει την δυνατότητα να δίνει στους μετόχους της υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Σε αυτό αναμένεται να συμβάλει η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διευρύνει σημαντικά τις προοπτικές των ΑΕΕΑΠ, οι οποίες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις όποιες εξελίξεις στην ελληνική κτηματαγορά, η σταδιακή αναθέρμανση της οικονομίας και η προσέλκυση σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων.