Σε ζημίες ύψους 1,375 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα αποτελέσματα του ομίλου ΑΕΓΕΚ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, στο πρώτο τρίμηνο του 2014 ενώ τα ίδια κεφάλαια σε -84,841 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στις αρμόδιες χρηματιστηριακές Αρχές. 

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του ομίλου ΑΕΓΕΚ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2013 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού 17,434 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε -78,013 εκατ. ευρώ. 

Οι μετοχές της εταιρείας ΑΕΓΕΚ εντάχθηκαν, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, στην κατηγορία επιτήρησης, λόγω του γεγονότος ότι οι ζημίες κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης. 

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008. H διοίκηση της εταιρείας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.