Συνεχίζει την αυτόνομη και δυναμική της πορεία η Attica Bank με κέρδη στο α' τρίμηνο του 2014.

Σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία μεγεθών και αποτελεσμάτων του τριμήνου σε ενοποιημένη βάση σημειώθηκε επιστροφή στην κερδοφορία με κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 21,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. 

Παράλληλα, πενταπλασιάστηκαν τα καθαρά έσοδα από τόκους σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων ήταν της τάξεως των 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ μειώθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες κατά 5,6% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους κατά 13,3% σε ετήσια βάση παρά τη μείωση του δείκτη καθυστερήσεων δανείων >90 ημερών στο 24,6% το α’ τρίμηνο 2014, αντί του 26,6% της 31.12.2013.

Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε στο 49,2% το α’ τρίμηνο 2014 έναντι 43,5% στο τέλος του 2013. 

Σημειώθηκε αύξηση καθαρής θέσης +5,5% σε ετήσια βάση, αύξηση χορηγήσεων (προ προβλέψεων) +3,6% σε ετήσια βάση. 

Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) ανήλθε στο 11,8% από 11,4% στο τέλος του 2013, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 11,8%. 

Γενικότερα σημειώθηκε:

-Βελτίωση σε όρους λειτουργικής κερδοφορίας, ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας.
-Επιβράδυνση ρυθμού μετάπτωσης δανείων σε καθυστέρηση. 
-Διατήρηση σε υψηλά επίπεδα δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.