Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ Ενδυμάτων ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστική αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 264.600 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

Επίσης η γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2012, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2013.