Δεν κατάφερε να εκπληρώσει όλα τα κριτήρια για την ένταξη της στο ευρώ η Ρουμανία, όπως προκύπτει από την έκθεση που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η Κομισιόν

Η χώρα δεν κατάφερε να εκπληρώσει το πρώτο κριτήριο, αυτό της εξέλιξης των τιμών. 

Συγκεκριμένα κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Μάιο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2014 η Ρουμανία κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ 2,1%, υψηλότερο από την τιμή αναφοράς 1,7% για το κριτήριο της σταθερότητας των τιμών. 

Η χώρα δεν πληροί ούτε το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Κατά της διετία αναφοράς το ρουμανικό νόμισμα λέι δεν συμμετείχε στον ΜΣΙ ΙΙ (Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών), αλλά διακυμάνθηκε στο πλαίσιο καθεστώτος ευέλικτης συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η ισοτιμία του λέι Ρουμανίας έναντι του ευρώ παρουσίασε σχετικά υψηλή μεταβλητότητα, ενώ οι διαφορές των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων έναντι της ζώνης του ευρώ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Στον αντίποδα η Ρουμανία, σύμφωνα με την έκθεση, πληροί το κριτήριο που αφορά στην εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών. Η χώρα υπάγεται επί του παρόντος σε προληπτικό πρόγραμμα της ΕΕ και του ΔΝΤ και συνεπώς δεν εξετάζεται στην Έκθεση για τον Μηχανισμό Επαγρύπνησης, ενώ επί του παρόντος δεν υπόκειται σε απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος αναφοράς 2013, η χώρα κατέγραψε έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ίσο προς 2,3% του ΑΕΠ, χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς 3%. Ο λόγος του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ ήταν 38,4%, δηλαδή αρκετά χαμηλότερος από την τιμή αναφοράς 60%. Για το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει οριακή μείωση του λόγου του ελλείμματος σε 2,2% και αύξηση του λόγου του δημόσιου χρέους σε 39,9%.

Εξάλλου, η Ρουμανία πέτυχε και στο κριτήριο σύγκλισης των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, καθώς την περίοδο αναφοράς από τον Μάιο του 2013 μέχρι τον Απρίλιο του 2014 τα μακροπρόθεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 5,3%, χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς 6,2%. Ως εκ τούτου, η απόκλιση (spread) μεταξύ των μακροπρόθεσμων επιτοκίων της Ρουμανίας και γερμανικών ομολόγων αναφοράς μειώθηκε από τις περισσότερες από 500 μονάδες βάσης στα τέλη του 2012, σε περίπου 380 μονάδες βάσης τον Απρίλιο του 2014.

Τέλος, όσον αφορά τη νομική σύγκλιση στην έκθεση επισημαίνεται ότι η νομοθεσία της Ρουμανίας δε συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και τη νομική ενσωμάτωση στο Ευρωσύστημα.