Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, για την περίοδο 2014-2020.

Στόχος να βελτιωθεί η προστασία 217 εκατ. εργαζομένων και πλέον στην ΕΕ από τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες –παθήσεις που προσβάλλουν ορισμένα πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο λόγω του επαγγέλματός τους.

Στη στρατηγική αυτή προσδιορίζονται οι βασικές προκλήσεις και οι στόχοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, παρουσιάζονται οι κύριες δράσεις και προσδιορίζονται τα μέσα για την αντιμετώπισή τους. Όπως υπογραμμίζει η Κομισιόν, σκοπός του νέου αυτού πλαισίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση υψηλών προτύπων για τις συνθήκες εργασίας, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Το στρατηγικό πλαίσιο προσδιορίζει τρεις μείζονες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία:

-Πρώτον, τη βελτίωση της εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια, ιδίως με την αναβάθμιση της ικανότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων να εφαρμόζουν αποτελεσματικές και αποδοτικές στρατηγικές πρόληψης κινδύνου.
-Δεύτερον, τη βελτίωση της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών με την αντιμετώπιση των νέων και αναδυόμενων κινδύνων, χωρίς να παραβλέπονται οι υφιστάμενοι κίνδυνοι.
-Τρίτον, τη συνεκτίμηση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της ΕΕ.
Το στρατηγικό πλαίσιο προτείνει την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με μια δέσμη δράσεων στο πλαίσιο ορισμένων βασικών στρατηγικών στόχων.

Η Κομισιόν τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενοποίηση των εθνικών στρατηγικών στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, για παράδειγμα μέσω του συντονισμού των πολιτικών και της αμοιβαίας μάθησης. Επίσης, δίνεται έμφαση στην παροχή πρακτικής υποστήριξης στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που θα τις βοηθήσει να αυξήσουν τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την παροχή τεχνικής βοήθειας και πρακτικών εργαλείων, όπως είναι το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (Online Interactive Risk Assessment- OiRA), μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή εργαλείων εκτίμησης τομεακών κινδύνων.

Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση της επιβολής από τα κράτη μέλη, για παράδειγμα με την αξιολόγηση των επιδόσεων των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί ακόμη στην απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου ενδείκνυται για την εξάλειψη περιττού διοικητικού φόρτου, ενώ παράλληλα θα διατηρείται το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Το πλαίσιο θα επανεξεταστεί το 2016 προκειμένου να γίνει απολογισμός της εφαρμογής του και να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της εν εξελίξει πλήρους αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, που θα είναι διαθέσιμα στα τέλη του 2015.