Η χθεσινή μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 10 μονάδες βάσης έφεραν μειώσεις καταθετικών και δανειακών επιτοκίων στην Alpha Bank.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι μεταβάλλει τα επιτόκια καταθέσεων, με αποτέλεσμα τη μεσοσταθμική μείωση αυτών κατά 4 μονάδες βάσης.

Επίσης, η Alpha Bank μειώνει το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) και το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) κατά 5 μονάδες βάσης. Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από την 1.7.2014.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσεως το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης ή τα διατραπεζικά επιτόκια, Euribor και Libor, αναπροσαρμόζονται αυτομάτως.