Αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 99 υπέβαλε η εταιρεία Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία κατά την 10η Ιουνίου 2014 υπέβαλε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα για τη λήψη προληπτικών μέτρων υπέρ της εταιρείας και των θυγατρικών της. 

Ως εκ τούτου, αναστέλλεται η εκδίκαση της αίτησης πτώχευσης της εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την 11η Ιουνίου 2014.