Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 172.413,90 ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «Ηλεκτρονική Αθηνών ΑΕΕ».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη ΓΣ της εταιρείας αποφάσισε:

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 172.413,90 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 574.713 νέων, κοινών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και με τιμή διάθεσης 1,74 ευρώ ανά μετοχή, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των λοιπών μετόχων και διάθεση των εν λόγω μετοχών στον βασικό μέτοχο και μέλος ΔΣ, Ιωάννη Στρούτση.

Η δε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, θα μεταφερθεί στο αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».