Στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς πραγματοποιείται σήμερα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του οργανισμού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από 1-1-2013 έως 31-12-2013, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επίσης απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης (1/1/2013 - 31/12/2013)

Διάθεση των ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013.

Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2014. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του,ορισμός των ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας) και σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του ν. 3693/2008).

Στο μεταξύ, να σταματήσει η διαδικασία πώλησης του ΟΛΠ απο το ΤΑΙΠΕΔ, ζητεί ο νεοεκλεγείς αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, σημειώνοντας ότι το σύνολο των φορέων της περιοχής του Πειραιά, είναι αντίθετο στην πώληση του Οργανισμού και η κυβέρνηση δε νομιμοποιείται, πολιτικά και ηθικά, να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία.

Είναι αδιανόητο το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ο κορμός του Αττικού Λιμενικού Συστήματος, να περάσει στα χέρια ενός ιδιωτικού μονοπωλίου, τονίζει ο κ.Γραβρίλης και επαναλαμβάνει ότι με την ανάληψη των καθηκόντων του θα πάρουμε όλες τις αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες προκειμένου ο ΟΛΠ να παραμείνει στο Δημόσιο, με όλες τις δραστηριότητές του και να αναπτύξει μια νέα σχέση με την ευρύτερη περιοχή και την τοπική οικονομία.

TAGS