Συνήλθε σήμερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.,  στην  οποία παρέστη το 85%  των μετόχων και εκπροσώπων μετόχων, (25.000.000 κοινές μετοχές) με κύρια θέματα Ημερησίας Διάταξης την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013), καθώς και της ΄Eκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία εισηγήθηκε το Δ.Σ. του Οργανισμού, καθώς και την ανανέωση της θητείας των μελών του υφιστάμενου  Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 3 του Καταστατικού του ΟΛΠ, το οποίο συγκροτείται πλέον σε Σώμα ως ακολούθως: 

 • Ανωμερίτης Γεώργιος - εκπρ/πος Μετόχων, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, εκτελεστικό μέλος
 • Πετρουλής Παναγιώτης - εκπρ/πος Μετόχων, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος 
 • Παπαδόπουλος Γεώργιος - εκπρ/πος Μετόχων, ανεξάρτητο μέλος
 • Νάκης Νικόλαος - εκπρ/πος Μετόχων, ανεξάρτητο μέλος
 • Παπαηλίας Νικόλαος - εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Ζησιμόπουλος Άγγελος - εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τσιρίδης Γεώργιος - εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Γεωργίου Βασίλειος - εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αργυροπούλου Ελισσάβετ - εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Μουστάκη Ειρήνη - εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Γεωργακόπουλος Γεώργιος - εκπρ/πος Υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος
 • Γεωργίου Νικόλαος - εκπρ/πος Λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος
 • Μιχαλολιάκος Βασίλειος - εκπρ/πος Δήμου, Δήμαρχος Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος.