Την άντληση ποσού συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ, μέσω τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με σαφώς μειωμένο επιτοκιακό κόστος, ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,80% έναντι 2,13% στην τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία, στις 13 Μαΐου 2014. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2,987 δισ. ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,99 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, στις 12 μμ.