Αρχίζει την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014 η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας Στέλιος Κανάκης και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, της 23ης Ιουνίου 2014, εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος χρήσεως 2013 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 647.043,43 ευρώ, δηλαδή 0,0862725 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας (μικτό ποσό). Από το ποσό, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4110/2013, παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0776452 ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014 και δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας κατά την record date, δηλαδή τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014.