Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, σε σημερινή του συνεδρίασή, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, το διορισμό ∆ιευθύνοντος Συμβούλου και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Παναγιώτης - Αριστείδης Θωμόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

2. Σπυρίδων Λορεντζιάδης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Χρήστος Μεγάλου, ∆ιευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4. Φωκίων Καραβίας, εκτελεστικό μέλος

5. Jon Steven Haick, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Bradley Paul Martin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Josh Seegopaul, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Wade Sebastian Burton, μη εκτελεστικό μέλος

9. Γεώργιος Χρυσικός, μη εκτελεστικό μέλος

10. ∆ημήτριος Γεωργούτσος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ημοσίου σύμφωνα με

το Ν. 3723/2008.

11.Kenneth Howard Prince - Wright, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010.

TAGS