Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση για το σχέδιο δρασης του υπουργείου οικονομικών και του υπουργείου Εργασίας για τις ασφαλιστικές εισφορές

Το Κοινό Σχέδιο Δράσης, όπως ονομάζεται, για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, αποτελεί μνημονιακή δέσμευση και έχει θεσμοθετηθεί με το νόμο 4046/2012 και προβλέπει την ενσωμάτωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων ασφαλιστικών εισφορών, καταβολής και είσπραξής τους, στη φορολογική διοίκηση. 

Στόχος του προγράμματος μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της εισπραξιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δημιουργώντας ένα αποτελεσματικότερο σύστημα είσπραξης το οποίο παράλληλα θα εξασφαλίζει απλούστερες, ταχύτερες και φιλικότερες προς τους υπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, διαδικασίες. 

Η μεταβίβαση της είσπραξης των εισφορών στο φορολογικό σύστημα, καθώς και η απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, αποσκοπεί στην ν αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά Ταμεία. Οι οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, ενώ μόνο οι οφειλές προς το ΙΚΑ ξεπερνούν τα 11 δις ευρώ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ, για την επίτευξη του στόχου θα πρέπει να εξασφαλιστεί:

- Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών μέσω της στενής και συστηματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.

- Η παράλληλη εκτέλεση επί μέρους δράσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικών εργασιών για ένα ενοποιημένο μοντέλο είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών εσόδων.

- Υιοθέτηση ενός χρονοδιαγράμματος άμεσης εφαρμογής για την ενσωμάτωση στη φορολογική διοίκηση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, με δέσμευση για τα ακόλουθα:

Την προετοιμασία για τη μεταρρύθμιση, μέσω της σύστασης μιας κοινής ομάδας εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, των αρμοδίων υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ με αντικείμενο την εποπτεία και παρακολούθηση: Το ενοποιημένο μοντέλο είσπραξης προϋποθέτει ένα κεντρικό σύστημα υποβολής δηλώσεων, καταβολής οφειλομένων και είσπραξης εισφορών. Απώτερος σκοπός είναι να μειωθεί το διαχειριστικό κόστος για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και παράλληλα να απλοποιηθεί η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων και της καταβολής οφειλομένων για τους υπόχρεους πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Το νέο μοντέλο είσπραξης θα επιτρέψει στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να επικεντρωθούν στις κύριες αρμοδιότητές τους που είναι η εξυπηρέτηση και έκδοση παροχών στους δικαιούχους και όχι η είσπραξη εισφορών. 

Πώς θα γίνει η ενοποίηση

 Οι άξονες προτεραιότητας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ως εξής:

Σε πρώτη φάση συστήνεται κοινή ομάδα εργασίας με εκπροσώπους από το υπουργείο Εργασίας, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), της ΗΔΙΚΑ, του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΑΕΕ, με αντικείμενο:

- Την προετοιμασία της μελέτης σκοπιμότητας (ποσοτική και ποιοτική ανάλυση) για την ενσωμάτωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων ασφαλιστικών εισφορών, καταβολής και είσπραξής τους, στη φορολογική διοίκηση

- Το σχεδιασμό ενός λειτουργικού, ενοποιημένου μοντέλου είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος φυσικών / νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων

- Την ενοποίηση του μητρώου των υπόχρεων πληρωμής/συνεισφερόντων

- Τη νομική εναρμόνιση (πλήρης παραμετροποίηση) της βάσης των εισφορών μεταξύ των Ταμείων και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων/ασφαλιστικών κλάσεων

 Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των εκπροσώπων και των λοιπών ΦΚΑ.

Το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης:  

  •  30/09/2014 Μελέτη σκοπιμότητας για την ενσωμάτωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων ασφαλιστικών εισφορών, καταβολής και είσπραξής τους, στη φορολογική διοίκηση (ποσοτική και ποιοτική ανάλυση).
  •    31/12/2015 Δημιουργία του Κεντρικού Μητρώου των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος φυσικών / νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
  •    31/12/2016 Εναρμόνιση (πλήρης παραμετροποίηση) της βάσης εισφορών μεταξύ των μεγαλύτερων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων/ασφαλιστικών κλάσεων.
  •    01/07/2017 Συγχώνευση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών στη φορολογική διοίκηση.